Allemansrätten är benämningen på den lagstadgade rätt alla svenskar har att beträda, utnyttja och leva på privat mark i naturen. Till exempel innebär detta rätten att plocka bär eller svamp ute i naturen. Den reglerar på så sätt möjligheterna för privata markägare att ta sig friheter att begränsa andras möjlighet att vistas där.

Allemansrätten innebär också skyldigheter, trots sin tydliga inriktning på rättigheter. Skyldigheterna bygger på att man inte missbrukar den rätt som givits till en genom allemansrätten. Detta vill säga att man behandlar djur och natur med respekt och omsorg. Dessutom förväntas man visa hänsyn för markägarna såväl som andra eventuella besökare som utnyttjar allemansrätten.

Grundlagsskyddet och internationell förankring

Allemansrätten är en del av de fyra grundlagar i har i Sverige, vilket innebär en extra hög status och ett väldigt starkt skydd för lagen. Det finns däremot ingen exakt lag som bekräftar allemansrätten, utan den juridiska och moraliska styrkan tar avstamp i regeringsformens andra kapitel i paragraf 15.

Allemansrätten är lika stark i alla andra länder. Detta kan tänkas grundas i dels ideologiska övertygelser som kan skilja sig mellan olika länder, där åsikterna går isär mellan vad som är det privata och det allmänna. ”Freedom to roam” är det engelska begreppet för allemansrätten och har varit ett hett ämne i till exempel England.

Allemansrättens historia

Allemansrätten sträcker sig i sin moderna form rent praktiskt till mitten av 1900-talet. Dock anses den av många vara en del av ett kulturarv och en idétradition. Den är en konsekvens av Sveriges rika naturliv och incitamenten kan antas vara att skydda allas rätt till att ta del av detta naturliv.

Med tanke på den tydliga förankringen av allemansrätten i den svenska kulturen kan vi härleda den mycket längre tillbaka än mitten av 1900-talet. Här ligger skillnaden i när det praktiskt implementerades i regeringsformen och hur länge vi egentligen praktiserat idén om allas rätt till naturen, vilket sträcker sig många hundra år tillbaka i tiden.